top of page
Kinderkleding aan rek

Engagementen

Deontologische code

Omdat DSB wil dat de betrekkingen tussen fabrikanten, verkopers en kopers voortdurend gebaseerd zijn op vertrouwen en integriteit heeft zij een Deontologische code opgesteld die tevens samengevat is in een Charter met zeven fundamentele waarborgen voor de consumenten.

Tot slot bestrijdt DSB tevens onwettige handelspraktijken zoals afgedwongen aankoop, piramideverkoop, sneeuwbalprocédé,...

De bij DSB aangesloten ondernemingen zijn eveneens aangesloten bij de Ombudsman voor de Handel

In geval van geschil met een onderneming of met een van haar directe verkopers kan de consument klacht indienen bij de Ombudsman voor de Handel, die de klacht zal behandelen in overeenstemming met zijn procedurereglement.

Onze charter

De leden van DSB hechten veel belang aan correcte contacten, gebaseerd op een strikte deontologie en hoffelijkheid tussen verbruikers enerzijds en verkopers en fabrikanten anderzijds. Daarom gaan zij de plechtige verbintenis aan om de volgende garanties toe te passen en te verspreiden:

 

1. Garantie van identificatie en correctheid van de firma's en van de verkopers

De verkopers vermelden duidelijk de identiteit van de firma die zij vertegenwoordigen. Zij maken melding van het lidmaatschap van DSB. De verkopers verbinden er zich toe tegenover de verbruikers de meest uitgebreide correctheids- en hoffelijkheidsprincipes te eerbiedigen.

Indien de verkoper merkt dat de klant geen bezoek met het oog op directe verkoop wil, onthoudt hij zich van ieder verkoopgesprek met die klant.

2. Garantie van productinformatie

De producten worden duidelijk en juist omschreven met hun eigenschappen door verkopers die over permanente en geschikte informaties beschikken.

3. Garantie van voorstelling der producten

Van de producten wordt een uitgebreide voorstelling gegeven, zodat hun gebruiksmogelijkheden volledig begrepen worden.

4. Garantie van een duidelijke en vlot leesbare bestelbon

Elke bestelling gebeurt aan de hand van een geschreven document dat duidelijk en vlot leesbaar is en waarin alle modaliteiten van de overeenkomst vermeld worden. De bestelbon omschrijft duidelijk de eigenschappen van de bestelde producten en hun aantal.

5. Garantie van bedenktijd

De consument beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze herroepingstermijn begint te lopen, voor verkoopovereenkomsten de dag na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt en voor dienstenovereenkomsten de dag van de sluiting van de overeenkomst.

6. Garantie van kwaliteit en dienst-na-verkoop

Elk product geniet van een ruime, duidelijk vermelde kwaliteitsgarantie. De producten of diensten die niet aan de contractuele kwaliteitsvoorwaarden beantwoorden, worden ofwel gratis teruggenomen, ofwel geruild.

 

7. Garantie van een buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedure

De ondernemingen en de directe verkopers brengen de consument ervan op de hoogte dat indien een geschil niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost ze zich ertoe verbinden om een oplossing te zoeken via de Ombudsman voor de Handel. Daartoe verstrekken ze de gegevens van de Ombudsman voor de Handel op papier of op een andere duurzame drager.

Charter
Piramideverkoop

Checklist Piramideverkoop

Welke aanvangsinvesteringen worden aan de nieuwe verkopers gevraagd bij inschrijving? Meer algemeen: dient de verkoper te betalen om te kunnen werken?

Kan de verkoper zijn beginkapitaal volledig recupereren wanneer hij zijn activiteit opgeeft?

Is de verkoper verplicht een minimale stock aan te leggen? Kan hij zijn onverkochte stock terugbrengen naar de onderneming tegen terugbetaling van de prijs (eventueel verminderd met de administratieve kosten)?

Wat is de kwalitatieve waarde van de producten/diensten die door de onderneming worden verkocht? Bieden ze daadwerkelijk een potentiële markt? Heeft de ontevreden consument het recht het product in te wisselen of het terug te brengen tegen terugbetaling?

Is het systeem om de terugbetaling te regelen duidelijk en begrijpelijk voor een 'goede huisvader'?

Schenkt de onderneming een vergoeding voor de rekrutering van nieuwe verkopers?

Hoe worden de vergoedingen berekend? Gebeurt dat wel degelijk op basis van het aantal verkochte producten?

Zorgt de onderneming ervoor dat de nieuwe verkoper die een bepaald niveau bereikt heeft in zijn verkoop aan de consument, en die op zijn beurt andere verkopers steunt, onafhankelijk kan worden van zijn 'peter', die dan geen bonus meer zal ontvangen voor zijn verkoop? Vanaf wanneer?

Wat is het belangrijkste doel van de verkopers? Nieuwe verkopers rekruteren of producten en/of diensten verkopen of de verkoop ervan organiseren? Houdt de onderneming geen onduidelijkheid in stand tussen het statuut van de verkopers en dat van de consumenten?

De artikels 84 alinea 1 en 105 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument stipuleren: 

'Het is verboden te verkopen door een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin bestaat een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij iedereen enig voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van producten (of diensten) aan de consument. De deelneming met kennis van zaken aan dergelijke verkopen is eveneens verboden.

Met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van 26 tot 20 000 euro (N.d.R.: te vermenigvuldigen met vijf) of met een van die straffen alleen worden gestraft, zij die artikel 84, dat kettingverkopen verbiedt (…) overtreden.'

Direct Selling Belgium is zich bewust van de moeilijkheid om de draagwijdte van dit artikel te interpreteren en heeft, op basis van haar Deontologische code, een aantal criteria uitgevaardigd die de consumenten en de kandidaat-verkopers moeten toelaten om uit te maken of een voorgesteld verkoopssysteem in de ogen van de wet als verdacht dient te worden beschouwd.

 

Een enkel criterium van deze lijst is hiervoor niet voldoende maar een opeenstapeling van criteria kan een nieuwe verkoper doen twijfelen over de deontologie of zelfs de wettelijkheid van de handelsactiviteiten van een bedrijf in België waarmee hij wenst samen te werken.

Aarzel in dit laatste geval niet contact op te nemen met de diensten van DSB. 


 

Ombudsman voor de Handel

De bij DSB aangesloten ondernemingen zijn eveneens aangesloten bij de Ombudsman voor de Handel.

 

In geval van geschil met een Onderneming of met een van haar directe verkopers kan de consument klacht indienen bij de Ombudsman voor de Handel, die de klacht zal behandelen in overeenstemming met zijn procedurereglement.

De Ombudsman voor de Handel is een vzw die beantwoordt aan de wettelijke eisen op vlak van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, bereikbaarheid en expertise.

 

  • De Ombudsman voor de Handel wil klanten en handelaars een doeltreffende verzoeningsservice aanbieden, maar doet ook aan preventie. De Ombudsman voor de Handel zal de klant objectief informeren over zijn rechten en plichten.

  • Hij stelt structurele verbeteringen voor de sector van de handel voor, gebaseerd op de voorgelegde geschillen.


Een verzoeningsprocedure bij de Ombudsman voor de Handel is kostenloos voor consumenten. De Ombudsman voor de Handel wordt gefinancierd door geregistreerde handelaars. De handelaar betaalt jaarlijks een bedrag die bepaald wordt door zijn omzetcijfer en door het aantal verzoeningsdossiers. De verzoeners worden per dossier betaald, los van het resultaat.
 

Ombudsman
bottom of page